foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera
w Mielcu

Wstęp

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mielcu, im. Władysława Szafera zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp1.mielec.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-22

  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
  • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

  Data sporządzenia

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INTERmedi@ Spółka Jawna.

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo zdefiniowane są specjalne skróty klawiaturowe:

  • ALT + 0 - powrót na początek strony
  • ALT + 1 - przejście do wyszukiwarki
  • ALT + 2 - przejście do treści głównej
  • ALT + 3 - przejście do danych kontaktowych
  • ALT + 4 - przejście do menu górnego
  • ALT + 5 - przejście do menu lewego
  • ALT + 6 - przejście do menu dolnego
  • ALT + 7 - przejście do menu bocznego
  • ALT + 8 - przejście do mapy serwisu

  W przypadku przeglądarki Firefox zamiast klawisza ALT należy używać ALT + SHIFT. W przypadku komputerów Apple z systemem macOS zamiast klawisza ALT należy użyć Command + ALT.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek PaprockiTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 773 30 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Informacje na temat procedury

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu posiada jeden budynek, który
  zapewnia kształcenie i wychowanie dzieci klas I – VIII.

  Budynek przy ulicy Kilińskiego 37

  1. Przed budynkiem szkoły nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
  2. Istnieje możliwość bezpośredniego wjazdu na boisko szkolne przez otwieraną bramę wjazdową.
  3. Budynek posiada jeden podjazd dla wózków inwalidzkich przy głównym wejściu, który umożliwi dostanie się na parter budynku w którym osoba niepełnosprawna uzyska pomoc asystenta. Budynek nie podsiada podjazdów w dalszej części szkoły.
  4. Zapewniamy wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
  5. Budynek nie posiada windy.
  6. Budynek nie podsiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  7. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

  Deklarujemy, że sukcesywnie i w miarę możliwości będziemy udoskonalać budynek szkoły aby był bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych.

  Tłumacz języka migowego

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu zapewnia pomoc tłumacza języka migowego pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby e-mailowo 3 dni wcześniej.

  mieszczona jest informacja o działalności Szkoły Podstawowej nr 1 w Mielcu.

Copyright © 2024 High School Rights Reserved.