foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

JADŁOSPIS

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa od 1 stycznia 2017 r. została wprowadzona obowiązkowa centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT.

W związku z tym opłatę za obiady dokonujemy wyłącznie przelewem na poniższe konto szkoły:

Bank PKO BP nr 96 1020 4913 0000 9102 0132 6222

W tytule proszę podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Wpłaty od stycznia 2022 r. są dokonywane z dołu, z terminem wpłaty do 10 dnia miesiąca następnego. Jednocześnie informujemy, że w związku z wdrożonym nowym systemem programowym za nieterminowe wpłaty system automatycznie naliczy odsetki, które spowodują zwiększenie wymagalnej należności do zapłaty w miesiącu następnym.

 

 

Informacja o możliwości ubiegania się przez rodziców dzieci szkolnych o pomoc w formie posiłku dla tychże dzieci.

        W związku ze zmianą wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019–2023 i przyjęciem uchwały Rady Miejskiej
w Mielcu o numerze LVII/578/2023, podwyższone zostało do 200% kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy w zakresie posiłku, albo zasiłku celowego na zakup posiłku w ramach Programu” Posiłek w szkole
i w domu”.

Oznacza to, że uprawnionymi do uzyskania świadczeń są rodziny, w których dochód (w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej) na osobę w rodzinie nie przekracza 1200zł (600zł kryterium na osobę w rodzinie x 200%)

 

 

Plik do pobrania

Regulamin stołówki

Copyright © 2023 High School Rights Reserved.