foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

 

W NASZEJ SZKOLE REALIZOWANY JEST PROJEKT:

„Nauka przez dialog – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Mielec”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX „Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach”,

Działanie 9.1  „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,

Poddziałanie 9.1.2  „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

Głównym celem projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej  Mielec, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb oraz stworzenie warunków do indywidualnej pracy z uczniami przez doposażenie szkół.

 

 

Projekt skierowany do dzieci z klas I-III szkoły podstawowej

W ramach projektu realizujemy:

 

  • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu podstawowej wiedzy takiej jak czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne
  • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

 

 

  Organizator:

  Gmina Miejska Mielec

  ul. Żeromskiego 26

  39-300 Mielec

  Tel.17/7888570

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Copyright © 2024 High School Rights Reserved.